Integritetspolicy Din sekretess vår hederssak

Integritetspolicy Din sekretess vår hederssak

Så hanterar vi personuppgifter

Här finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss. Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och därför kan denna policy komma att uppdateras.


Retail Online Sweden AB, Lustgårdsgatan 20, 112 51 Stockholm, organisationsnummer 556623-7268, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av TrailerOnline.se.

När du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, personnummer/organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och information som du lämnat vid kontakt med vår kundtjänst.

När du har lämnat personuppgifter till oss använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

 • För att kunna hantera din beställning och ge dig löpande information som t.ex. leveransstatus

  För att vi skall kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra det köpeavtal som vi ingått med dig, t.ex. genomföra leverans av din beställning och få betalt.

 • För att kunna hantera kundtjänstärenden

  Det är i vårt berättigande intresse att vi skall kunna ge dig hjälp kring frågor som rör din beställning, våra produkter, klagomål eller för att enligt lag kunna uppfylla våra skyldigheter vid reklamationer och garantiåtagande.

 • För att kunna genomföra marknadsföring via e-post, sms eller sociala medier

  Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter till dig.

 • För att kunna göra löpande förbättringar av våra tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem

  Det är i vårt berättigade intresse att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att besöka vår webbplats och genomföra köp, samt för att kunna förstå hur du som kund upplever ditt besök och därigenom förbättra eller vidareutveckla befintliga produkter och tjänster.

 • För att kunna förhindra missbruk och brott av våra tjänster

  Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster och förebygga missbruk och förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

 • För att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag såsom t.ex. myndighetsbeslut, bokföringskrav, skatter eller produktsäkerhet.

  För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga såsom myndigheter, företag med finansieringslösningar eller transporttjänster.

Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

 • Dina köp-, order-, och användarhistorik raderas 3 år efter transaktionsdatum.
 • Uppgifter som relaterar till ett allmänt kundtjänstärende raderas 6 månader efter att det avslutats. Ärenden som är kopplat till ett köp raderas efter 3 år från köptransaktionens genomförande.
 • Uppgifter relaterade till marknadsföring raderas 3 år efter du senast varit aktiv eller på begäran av dig att inte längre ta del av vår marknadsföring.
 • Uppgifter för att förhindra missbruk och brott sparas så länge som vi behöver dessa uppgifter för att förebygga t.ex. bedrägerier eller rapportera misstankar om brott.

Vi strävar alltid efter att vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att begära ut ett registerutdrag över de uppgifter vi har lagrade. En sådan begäran om registerutdrag skall vara skriftligt undertecknad av dig och vi kan komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du kan även begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om några uppgifter vi har är felaktiga). En del uppgifter kan i vissa fall inte raderas om de uppgifterna behövs för att kunna uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss direkt eller framställa ditt klagomål till Datainspektionen som är den ansvariga tillsynsmyndigheten enligt dataskyddslagstiftning.

Vi strävar alltid att kunna ge dig enkel och korrekt information om hur vi hanterar och använder dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice via e-post till kundservice@traileronline.se. Det går även bra att ringa oss på telefonnummer 08-764 63 00.

För dig som är intresserad av att läsa mer om datalagring på nätet finns mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR) hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).